13/04/2017

Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2016

...Nhờ việc nắm bắt đúng xu thế của thị trường, kết hợp với việc tái cấu trúc danh mục đầu tư nhằm tăng kỳ hạn bình quân tài sản của quỹ, giảm thiểu rủi ro về lãi suất cũng như hiện thực hoá thu nhập đầu tư, lãi suất đầu tư công bố của Quỹ Liên kết Chung trong năm 2016 đạt 6,8%/năm, cao hơn mức bình quân lãi suất tiết kiệm 12 tháng của các ngân hàng quốc doanh...

>> Tải về Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2016