Thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm

Thay đổi điều kiện hợp đồng (Sản phẩm truyền thống)

- Giảm Số tiền bảo hiểm
- Chấm dứt hiệu lực Hợp đồng chính
- Chấm dứt hiệu lực Sản phẩm bổ trợ
- Khôi phục Số tiền bảo hiểm giảm 
- Khôi phục hiệu lực hợp đồng

Để thay đổi điều kiện hợp đồng trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi điều kiện hợp đồng (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn

* Trường hợp Khôi phục Số tiền bảo hiểm hoặc Khôi phục hiệu lực hợp đồng, Quý khách kê khai Tờ khai sức khỏe (theo mẫu tại đây) , cung cấp các chứng từ y tế về tình trạng sức khỏe (nếu có).

Thay đổi điều kiện hợp đồng (Sản phẩm liên kết chung)

- Thay đổi Quyền lợi bảo hiểm tử vong
- Thay đổi tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm
- Thay đổi thời hạn bảo hiểm
- Thay đổi Số tiền bảo hiểm
- Chấm dứt hiệu lực Hợp đồng chính/Sản phẩm bổ trợ
- Khôi phục hiệu lực hợp đồng

Để thay đổi điều kiện hợp đồng trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi điều kiện hợp đồng (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn

* Các trường hợp: Thay đổi Quyền lợi tử vong từ Cơ bản sang Vượt trội; Thay đổi tỷ lệ gia tăng STBH từ 0% sang 5%; Thay đổi thời hạn bảo hiểm sang thời hạn dài hơn;  Tăng Số tiền bảo hiểm; Khôi phục hiệu lực hợp đồng, Quý khách kê khai Tờ khai sức khỏe (theo mẫu tại đây), cung cấp các chứng từ y tế về tình trạng sức khỏe (nếu có).

Thay đổi điều kiện đóng phí

Sản phẩm truyền thống:
- Thay đổi định kỳ
- Dừng đóng phí và duy trì với Số tiền bảo hiểm giảm 
Sản phẩm Liên kết chung: 
- Thay đổi thời hạn đóng phí
- Thay đổi điều kiện đóng phí (số phí định kì, định kì đóng phí)
- Đóng phí bảo hiểm đóng thêm
- Tạm ngừng đóng phí
- Tiếp tục đóng phí 

Để thay đổi điều kiện đóng phí trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi điều kiện đóng phí (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn


Để thay đổi điều kiện đóng phí trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi điều kiện đóng phí (tại đây-Mẫu YCKH04) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn 

Thay đổi bên mua bảo hiểm

Để thay đổi Bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi Bên mua bảo hiểm: 

+Đối với trường hợp Bên mua bảo hiểm mới là tổ chức (tại đây)

+Đối với trường hợp Bên mua bảo hiểm cũ và mới là tổ chức (tại đây)

và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn

Thay đổi người thụ hưởng

Để thay đổi Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi Người thụ hưởng (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn

Thay đổi thông tin khách hàng

- Thay đổi/điều chỉnh họ tên của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng.
- Thay đổi/điều chỉnh ngày sinh/giới tính của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng.
- Thay đổi/điều chỉnh thông tin về Giấy tờ tùy thân (CMND/HC/GKS) của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng.
- Thay đổi/điều chỉnh địa chỉ liên hệ của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng.
- Thay đổi/điều chỉnh điện thoại liên hệ của  Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng.
- Đề nghị chuyển tỉnh

Để thay đổi các thông tin cá nhân trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi thông tin khách hàng (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn