Ban lãnh đạo

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thân Hiền Anh

Ths. Thân Hiền Anh

Chủ tịch Hội đồng Thành viên,

Ông Phạm Ngọc Sơn

Tổng Giám đốc

Ths. Nguyễn Quang Tâm

Phó Tổng Giám Đốc