Bảo hiểm liên kết ngân hàng

Bảo hiểm hoạch định kế hoạch tài chính

Giải pháp tài chính giúp Bạn và người thân vừa được bảo vệ trước những rủi ro không lường trước trong cuộc sống, vừa thực hiện thành công các kế hoạch tài chính quan trọng của cuộc đời.

Bảo hiểm cho người vay tiền

Khi có rủi ro không may xảy ra, Bảo Việt Nhân thọ sẽ thay mặt khách hàng trả dư nợ khoản vay cho ngân hàng, từ đó giảm bớt gánh nặng cho gia đình và người thân.

Bảo hiểm cho người gửi tiền

Khi có rủi ro không may xảy ra, Bảo Việt Nhân thọ sẽ thay mặt khách hàng đóng toàn bộ các khoản tiền còn lại vào tài khoản tiết kiệm tại Ngân hàng để đảm bảo giá trị tích lũy như dự kiến.